Lời cảm ơn

Phát triển kinh doanh trong thời đại ngày nay, các công ty đang nhắm đến các hoạt động xã hội, vì cộng đồng bảo vệ môi trường . . .thể hiện chiến lược phát triển bền vững . . .  

Chúng tôi hiểu rằng Thủ Đô Group có một sứ mệnh lớn, đó là mang đến thành công cho công đồng, bao gồm: khách hàng, cổ đông, đối tác, cán bộ công nhân viên và cộng đồng. Chúng tôi chỉ thực sự thành khi bạn hài lòng với sản phẩm, dịch vụ cũng như hoạt động minh bạch của Công ty. Sứ mệnh này được xác định và được thấu hiểu trong tập thể

Sự gắn bó trách nhiệm với cộng đồng là một phần quan trọng tinh thần sáng tạo của công ty cổ phần tập đoàn phát triển đô thị Thủ Đô Group. Thủ Đô Group coi đó mục tiêu để thúc đẩy xã hội lành mạnh, hoạt động cộng đồng hiệu quả ở các địa điểm mà ở đó Thủ Đô Group có văn phòng hoạt động. Chúng tôi luôn hướng đến sự ý thức xã hội, vai trò của người công dân toàn cầu có trách nhiệm ở bất cứ nơi nào chúng tôi làm ăn kinh doanh.

Là một công dân doanh nghiệp, Thủ Đô Group tham gia các tổ chức hướng đến việc tạo ra cơ hội cho sự thăng tiến dân sự, kinh tế, giáo dục, nâng cao sức khoẻ tinh thần và thể chất của xã hội. Sự tham gia thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các sáng kiến từ thiện, như quà tặng, học bổng, bảo trợ, đóng góp bằng hiện vật cũng như các hoạt động tình nguyện. Với tư cách cá nhân, nhiều thành viên của Thủ Đô Group còn tham gia các vai trò quan trọng trong các tổ chức dân sự, giáo dục, chính quyền và tổ chức cộng đồng. Thủ Đô Group thường xuyên thúc đẩy các nỗ lực thiện nguyện nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hỗ trợ cộng đồng tại các địa điểm mà mình hoạt động kinh doanh.

TOP